SOLERMEDIA SA - FUNDACIÓN PRIVADA WAE

 

Consulta los cursos de posgrado con titulación universitaria (UB)

LOGO-NATURE-SCLUB.jpg

 

15-PANTANO-4.jpg

El Parc ecològic WAE  es troba a situat al peu de l’ombrívola pre-pirenaica del Montsec, en la sortida cap el Nord del congost de Terradets i en la riba de l’embassament de Terradets.

Està constitut per un bosc ric en flora, fauna i amb interès geològic, amb un desnivell de 400m en radi de 3 Km.  fins al cim. Compta amb una cova en estat natural de 300 m. de longitud, dues plantes, quatre sales i diverses gatoneres que contenen elements de valor arqueològic i geològic.

 

CASTELL DE MUR Ajuntament

El Parque ecológico WAE se encuentra en situado al pie de la umbría pre-pirenaica del Montsec, en la salida hacia el Norte del desfiladero de Terradets y en la orilla del embalse de Terradets.

Está constituido por un bosque rico en flora, fauna y con interés geológico, con un desnivel de 400m en radio de 3 Km. hasta la cima. Cuenta con una cueva en estado natural de 300 m. de longitud, dos plantas, cuatro salas y varias gateras que contienen elementos de valor arqueológico y geológico.

 

VOLVER

 

 

 

 

LIBRERÍA DE POSGRADO

 

 

 CURSO PRE-BOLONIA  “MEDIO AMBIENTE, SALUD Y POBLACIÓN”

 

 32.1  APROXIMACIÓ CONCEPTUAL AL MEDI AMBIENT I LA RELACIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ AMB LA NATURA. 1.Marc conceptual del medi ambient. 2.Dificultats per a l’anàlisi. 3.Concepte de recurs natural. 4.El sistema d’explotació de recursos naturals. 5.El concepte de reserves.

32.1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL MEDIO AMBIENTE. 1. Marco conceptual del medio ambiente. 2. Dificultades para sus análisis. 3. Concepto de recurso natural. 4. Sistema de explotación de recursos naturales. 5. Concepto de reservas.

32.2 RECURSOS NATURALS NO RENOVABLES. 1.Els recursos minerals no energètics i la polèmica de l’esgotament. 2.Un breu anàlisi del sector miner a escala internacional.

32.2 RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES. 1. Los recursos minerales no energéticos y la polémica del agotamiento. 2. Breve análisis del sector minero a escala internacional.

32.3 ELS RECURSOS FORESTALS I LA DESFORESTACIÓ. 1.Una avaluació dels recursos forestals mundials i anàlisi de les principals causes de la desforestació.

32.3 RECURSOS FORESTALES Y DEFORESTACIÓN.1. Evaluación de los recursos forestales mundiales y análisis de las principales causas de la deforestación.

32.4 ELS RECURSOS HÍDRICS; DISPONIBILITATS I CONSUM. 1.Anàlisi d’una prioritat. La crisi de l’aigua: carència i contaminació.2. Principals accions des de l’àmbit internacional.

32.4 RECURSOS HÍDRICOS: DISPONIBILIDADES Y CONSUMO. 1. Análisis de una prioridad. La crisis del agua: carencia y contaminación. 2. Principales acciones en el ámbito internacional.

32.5 RECURSOS ENERGÈTICS. 1.L’energia com a eix fonamental del desenvolupament econòmic. 2.Fonts energètiques i els models energètics de la història del capitalisme.

32.5 RECURSOS ENERGÉTICOS.1. La energía como eje fundamental del desarrollo económico. 2. Fuentes energéticas y los modelos energéticos de la historia del capitalismo.

32.6 BREU ANÀLISI DEL  MODEL DEL PETROLI. 1.La construcció del model. 2.La primera crisi del petroli. 3.Crisis posteriors. 4.Dinàmiques recents del mercat internacional del petroli. 5.La inseguretat energètica.

32.6 ANÁLISIS DEL MODELO DEL PETRÓLEO. 1. La construcción del modelo. 2. La primera crisis del petróleo. 3. Las crisis posteriores. 4. Dinámicas recientes del mercado del petróleo. 5. La inseguridad energética.

32.7 MODELS ENERGÈTICS EN UN MÓN GLOBALITZAT. 1.L’articulació de l’actual model energètic: energies tradicionals, noves i novíssimes. 2.Les seves implicacions socio-econòmiques i socio-ambientals. 3.Breu referència al cas del sistema espanyol d’energia

32.7 MODELOS ENERGÉTICOS EN UN MUNDO GLOBALIZADO.1. Articulación del modelo energético actual: energías tradicionales, nuevas y novísimas. 2. Implicaciones socioeconómicas y socioambientales. 3. Breve referencia al caso del sistema español de energía.

32.8 L’ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT: ELS PROBLEMES AMBIENTALS I LES RESPOSTES POLÍTIQUES. 1.Problemes ambientals globals: canvi climàtic, biodiversitat, oceans i desertificació. 2.La recerca del desenvolupament sostenible: els factors que impulsaren la Conferència de Rio i estratègies posteriors amb especial referència al Protocol de Kyoto.

32.8 ECONOMÍA DEL MEDIO AMBIENTE: RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS AMBIENTALES.1. Problemas ambientales globales: cambio climático, biodiversidad, océanos y desertificación. 2. La búsqueda de un desarrollo sostenible: factores impulsores de la Conferencia de Rio y las estrategias posteriores con especial referencia al Protocolo de Kyoto.

32.9 EL MEDI AMBIENT A LA UNIÓ EUROPEA. 1.Anàlisi de la política comunitària del medi ambient.

32.9 EL MEDIO AMBIENTE EN LA UNIÓN EUROPEA.1. Análisis de la política comunitaria del medio ambiente.

32.10 EL MEDI AMBIENT A ESPANYA DES D’UNA PERSPECTICA JURIDICO-POLÍTICA. 1.La “constitucionalització” del medi ambient.  Danys ecològics. La Responsabilitat penal: el delicte ecològic.

32.10 PERSPECTIVA JURIDICO-POLÍTICA DEL MEDIO AMBIENTE EN ESPAÑA.1. La constitucionalización del medio ambiente. 2. Daños ecológicos. 3.  La responsabilidad penal: delito ecológico

32.11 RESPOSTES SOCIALS ENFRONT ELS CONFLICTES MEDIAMBIENTALS.1.Moviment ecologista. 2.Organitzacions no governamentals. 

32.11 RESPUESTAS SOCIALES A LOS CONFLICTOS MEDIOAMBIETALES.1. Movimiento ecologista. 2. Organizaciones no gubernamentales.

32.12 ACCIÓ CIUTADANA I MEDI AMBIENT. 2L’actuació individual destinada a la millora de les condicions mediambientals. 2.Una perspectiva local.

32.12 ACCIÓN CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE.1. Actuaciones individuales destinadas la mejora de las condiciones medioambientales. 2. La perspectiva local.

32.13 CONTAMINATS MEDIAMBIENTALS .1Tipologia dels contaminants i els possibles impactes sobre la salut.

32.13 CONTAMINANTES MEDIOAMBIENTALES.1. Tipología de los contaminantes y los posibles impactos en la salud.

32.14 SALUT MUNDIAL I MEDI AMBIENT. 1.Els condicionants mediambientals de la salut. 2.Alteracions del medi ambient i els riscos per a la salut mundial.

32.14 SALUD MUNDIAL Y MEDIO AMBIENTE.1. Los condicionantes medioambientales de la salud. 2. Alteraciones del medio ambiente y los riesgos para la salud mundial.

32.15 POBLACIÓ I ECOLOGIA HUMANA. 1.Concepte i elements de l’ecosistema social. 2.La comunitat humana. 3.Creixement de la població mundial i els problemes pel desenvolupament.

32.15 POBLACIÓN Y ECOLOGÍA HUMANA.1. Conceptos y elementos del ecosistema social. 2. La comunidad humana. 3. Crecimiento de la población mundial y los problemas para el desarrollo.

32.16 DINÁMIQUES DEL CANVI DEMOGRÀFIC. .1Conceptes demogràfics bàsics. 2.Anàlisi de la població: la transició demogràfica. 3.La revolució demogràfica: una revolució silenciosa. T4ndències futures de la població mundial i de la població espanyola.

++++++

32.16 DINÁMICAS DEL CAMBIO DEMOGRÁFICO.1. Conceptos demográficos básicos. 2. Análisis de la población: la transición demográfica. 3. La revolución demográfica: una revolución silenciosa. 4. Tendencias futuras de la población mundial y de la población española.

++++++++

32.17 L’ENVELLIMENT DEMOGRÀFIC.1.L’envelliment demogràfic i l’envelliment biològic. 2.Els reptes d’una població que envelleix des d’una perspectiva internacional. 3ongevitat i qualitat de vida.

32.17 ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO.1. Envejecimiento demográfico y envejecimiento biológico. 2. Los retos de una población que envejece desde una perspectiva internacional. 3 Longevidad y calidad de vida.

32.18 ANÀLISI DEL FENÒMEN DE L’ENVELLIMENT AL NOSTRE PAÍS.1.Visió socio-sanitària, socioeconòmica, sociocultural i sociopolítica de la vellesa present i estimacions futures.

32.18 FENÓMENO DEL ENVEJECIMIENTO EN ESPAÑA.1. Vejez: visión sociosanitaria, socioeconómica, sociocultural y sociopolítica, presente y futura.